<link rel="stylesheet" href="/static/css/nojs.css" media="all">

Updating view. Even geduld aub...

werd met succes aan uw winkelmandje toegevoegd.

Verkoopprijs: € 0,00*

Ga naar het winkelmandje

Algemene voorwaarden


1. Toepassingsgebied

Voor het gebruik van de CASIO onlineshop (www.casio-shop.eu) alsook via deze site overeengekomen contracten gelden uitsluitend de Algemene Verkoopvoorwaarden (»AGB«). Ze omvatten eveneens de wettelijk verplichte informatie over uw rechten en onze plichten over op afstand gesloten overeenkomsten en elektronisch handelsverkeer.

2. Aanbieder/Uw contractant

Aanbieder van de CASIO onlineshop en als geautoriseerde CASIO onlinezaak uw contractant voor:

Hatraco GmbH
Peutestraße 22a
20539 Hamburg
Duitsland

Tel.: + 49 (0)40 / 226 307 061
Fax: + 49 (0)40 / 226 307 330
E-Mail: nl.info@casio-shop.eu
Home:www.hatraco.de

vertegenwoordigd door de bedrijfsleider Kai Vollrath;
Kantongerecht Hamburg, handelsregisternr. HRB HRB 87821;
Omzetbelastingnummer: DE 230134238.

3.Totstandkoming, tekst en taal van het contract

De presentatie van uw goederen in de onlineshop is een vrijblijvende uitnodiging aan uitsluitend personen die volwassen en onbeperkt bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten zijn, door bestelling van de gepresenteerde goederen een aanbod tot het sluiten van een koopcontract aan ons te richten.

Een koopcontract komt op de volgende manier tot stand:

U kunt de in de onlineshop gepresenteerde goederen door aanklikken van de gelijknamige links IN HET WINKELMANDJE plaatsen en de geselecteerde producten uitsluitend via de - rechts boven op de website onder het kopje WINKELMANDJE te vinden - link NAAR HET WINKELMANDJE. Als u verder NAAR DE KASSA gaat en de voor het afhandelen van uw bestelling benodigde persoonlijke gegevens hebt ingevuld, komt u op een overzichtspagina, waarop u uw bestelinformatie nogmaals kunt controleren. Door het aanklikken van de link NU KOPEN aan het einde van deze pagina sluit u een wettelijk bindend aanbod voor het sluiten van een koopcontract voor de door u in het winkelmandje geplaatste producten af (»Uw contractverklaring«). Eventuele invoerfouten kunt u in het winkelmandje door het veranderen van het aantal van de in het winkelmandje geplaatste producten of door het klikken op de link VERWIJDEREN corrigeren, voordat u NAAR DE KASSA gaat. Zolang u nog niet op NU KOPEN aan het einde van het bestelproces hebt geklikt, kunt u te allen tijde via de TERUG-knop van uw browser terugkeren naar het winkelmandje.

Direct nadat wij uw contractverklaring hebben ontvangen, sturen wij u per e-mail een ontvangstbevestiging. Hierdoor is de aanname van uw contractverklaring nog niet gegeven. Een koopcontract komt pas tot stand, als wij u tijdig op de ontvangstbevestiging een acceptatieverklaring (»Opdrachtbevestiging«) toesturen. Mochten wij uw contractverklaring in een individueel geval niet accepteren, zullen wij u binnen twee werkdagen na ontvangst van uw bestelling per e-mail ervan op de hoogte brengen.

Voor de contractovereenkomst staat alleen de Duitse taal ter beschikking.

De tekst van het contract bestaande uit uw concrete bestelgegevens en deze AVV worden door ons opgeslagen en u samen met de opdrachtbevestiging toegestuurd. De AVV kunt u ook te allen tijde in onze onlineshop nalezen. Een overzicht van uw geplaatste bestellingen is voor geregistreerde klanten daar na het inloggen onder het kopje »MIJN SHOP« toegankelijk.

4. Prijzen/Verzendkosten/Betaling

4.1 De in de onlineshop genoemde prijzen zijn incl. de wettelijke BTW en overige prijscomponenten.

4.2 Bovendien brengen wij per bestelling vaste verzendkosten in rekening, die u via de direct bij de in de onlineshop gepresenteerde producten oproepbare link »ex. verzendkosten« kunt bekijken en die wij u in het besteloverzicht apart tonen.

4.3 U kunt per vooruitbetaling, creditcard, iDEAL of via de betaalservice PayPal betalen. Een factuur met onze bankgegevens ontvangt u samen met onze opdrachtbevestiging. Het totaal van de factuur is met het ontvangst van de factuur betaalbaar. Vindt de betaling per creditcard of PayPal plaats, wordt uw rekening op de dag van opeisbaarheid met het factuurbedrag belast.

5. Eigendomsvoorbehoud


De producten blijven tot de volledige betaling ons eigendom.

6. Levering/Dienstenstoringen

6.1 Wij leveren naar Nederland.

6.2 De levertijd bedraagt 3 tot 4 werkdagen, berekend vanaf ontvangst van uw betaling c.q. de vrijgave door uw kredietinstantie. Wij maken u on onze onlineshop erop attent als bij individuele producten de levertijden afwijken.

6.3 Voor zover door ons niet te verantwoorden storingen in het uitvoeren van onze bezigheden, in het bijzonder stakingen en uitsluitingen alsook gevallen van overmacht, die op niet te voorziene en niet zelf veroorzaakte gebeurtenissen baseren, ons eraan hinderen, uw bestelde goederen binnen de aangegeven levertijd te leveren, wordt de levertijd met de duur van de door deze omstandigheden veroorzaakte storingen verlengd. Mochten deze storingen ervoor zorgen, dat wij niet binnen een maand na ontvangst van uw betaling c.q. vrijgave kunnen leveren, hebt u het recht, het contract te annuleren. Overige claims, in het bijzonder het wettelijke herroepingsrecht, die u reeds binnen de termijn van een maand toestaan, worden hierdoor niet beïnvloed.

7. Herroepingsrecht voor consument/Uitzondering

Als u met het doel inkoopt, dat overwegend noch voor commercieel noch voor uw zelfstandige freelance-werkzaamheden bedoeld zijn, en u zodoende als consument bij ons bestelt, hebt u een herroepingsrecht conform de volgende informatie over het herroepingsrecht:

INFORMATIE HERROEPING

HERROEPINGSRECHT

U HEEFT HET RECHT OM BINNEN VEERTIEN DAGEN ZONDER OPGAVE VAN REDEN DIT CONTRACT TE HERROEPEN.

DE HERROEPINGSTERMIJN BEDRAAGT VEERTIEN DAGEN VANAF DE DATUM DAT U OF EEN GEVOLMACHTIGDE DERDE PERSOON, DIE NIET DE VERVOERDER IS, DE KOOPWAAR IN BEZIT HEBBEN, OF HEEFT, GENOMEN.

OM UW HERROEPINGSRECHT UIT TE OEFENEN DIENT U ONS (HATRACO GMBH, PEUTESTRAßE 22a, D-20539 HAMBURG, TEL: +49 (0)40 226 307 061, FAX +49 (0) 40 226 307 330, E-MAIL: NL.INFO@CASIO-SHOP.EU) MIDDELS EEN DUIDELIJKE UITLEG (BIJV. PER POST, TELEFAX OF E-MAIL) OP DE HOOGTE TE STELLEN VAN UW BESLUIT OM DIT CONTRACT TE HERROEPEN. U KUNT HIERVOOR HET BIJGEVOEGDE VOORBEELD GEBRUIKEN, MAAR DIT IS NIET VERPLICHT.

TER VRIJWARING VAN DE HERROEPINGSTERMIJN IS HET VOLDOENDE OM DE MEDEDELING MET BETREKKING TOT DE UITOEFENING VAN HET HERROEPINGSRECHT VOOR HET VERSTRIJKEN VAN DE TERMIJN NAAR ONS TOE TE ZENDEN.

GEVOLGEN VAN HERROEPING

WANNEER U DIT CONTRACT HERROEPT, ZIJN WIJ VERPLICHT OM ALLE BETALINGEN DIE WIJ VAN U ONTVANGEN HEBBEN, INCLUSIEF DE VERZENDKOSTEN (MET UITZONDERING VAN EXTRA KOSTEN DIE HET GEVOLG ZIJN VAN UW KEUZE OM EEN ANDERE LEVERING TE KIEZEN ALS DE DOOR ONS AANGEBODEN VOORDELIGSTE STANDAARDLEVERING) ONMIDDELLIJK MAAR HOOGSTENS BINNEN VEERTIEN DAGEN, VANAF DE DAG DAT UW MEDEDELING OVER DE HERROEPING VAN DIT CONTRACT BIJ ONS IS BINNENGEKOMEN, TERUG TE BETALEN. VOOR DEZE TERUGBETALING GEBRUIKEN WIJ HETZELFDE BETAALMIDDEL, DAT U BIJ DE OORSPRONKELIJKE TRANSACTIE TOEGEPAST HEBT, TENZIJ MET U EEN AFWIJKENDE OVEREENKOMST GESLOTEN IS; IN GEEN ENKEL GEVAL WORDEN U BIJ DEZE TERUGBETALING ONKOSTEN IN REKENING GEBRACHT. WIJ KUNNEN DE TERUGBETALING WEIGEREN, TOTDAT WIJ DE KOOPWAAR TERUGGEKREGEN HEBBEN OF VAN U DE MEDEDELING HEBBEN ONTVANGEN DAT U DE KOOPWAAR TERUGGEZONDEN HEEFT, AL NAAR GELANG WAT EERDER HEEFT PLAATSGEVONDEN.

U BENT VERPLICHT DE KOOPWAAR PER DIRECT MAAR IN IEDER GEVAL HOOGSTENS BINNEN VEERTIEN DAGEN, VANAF DE DAG DAT U ONS OVER DE HERROEPING VAN DIT CONTRACT INFORMEERT, AAN ONS TERUG TE STUREN OF ONS TE OVERHANDIGEN. DE TERMIJN WORDT GEHANDHAAFD WANNEER U DE KOOPWAAR VOOR HET EINDE VAN DE TERMIJN VAN VEERTIEN DAGEN OPSTUURT. WIJ NEMEN DE KOSTEN OVER VOOR HET TERUGZENDEN VAN DE KOOPWAAR.

U WORDT EVENTUEEL WAARDEVERLIES VAN DE KOOPWAAR ALLEEN IN REKENING GEBRACHT, WANNEER HET WAARDEVERLIES MET BETREKKING TOT DE AARD, DE KENMERKEN EN HET FUNCTIONEREN VAN DE KOOPWAAR TOT ONVERANTWOORDELIJK GEBRUIK TE HERLEIDEN IS.

VOORBEELD HERROEPINGSFORMULIER

(Wanneer u het contract herroepen wilt, vult u dan dit formulier in en stuurt u het naar ons op)

Aan: Hatraco GmbH, Peutestraße 22a, D-20539 Hamburg, tel: +49 (0)40 226 307 061, fax +49 (0) 40 226 307 330, e-mail: nl.info@casio-shop.eu

Hierbij herroep(en) ik/wij(*) het door mij /ons(*) afgesloten contract met betrekking tot de aankoop van de volgende artikelen(*)/de levering van de volgende dienstverlening(*)

________________________________________________

Besteld op(*)/ontvangen op(*)

________________________________________________

Naam consument(en)

________________________________________________

Opschrift consument(en)

________________________________________________

________________________________________________


_______________________
Handtekening consument(en) (alleen bij schriftelijke mededeling)

_____________
Datum

(*) Doorhalen indien niet van toepassing.

OPMERKING MET BETREKKING TOT NIET TOEPASBAAR HERROEPINGSRECHT

Het recht tot herroeping is niet van toepassing op contracten op afstand gesloten die betrekking hebben op de levering van geluids- of video-opnames of computersoftware in gesloten verpakking, waarvan de verpakking na levering is geopend.

8. Garantieclaims/Schadevergoeding aansprakelijkheid

8.1 Wij willen u vragen bij levering van de goederen door u vastgestelde materiële schade zoals bijvoorbeeld kennelijke transportschade direct bij de transporteur of bij ons te melden. Het niet melden heeft geen uitwerking op uw wettelijke aanspraak, tenzij uw aankoop voor beide partijen een handelstransactie is en u verplicht bent dit te melden volgens § 377 HGB (Duitse wetgeving). Met uw directe melding stelt u ons in staat, onze eigen aanspraak tegenover de transporteur c.q. de transportverzekering te doen gelden.

8.2 Voor zover een goed bij levering niet schadevrij is, hebt u volgens de wettelijke bepalingen het recht, hernieuwde invulling te verlangen, het contract te verbreken of de koopprijs te minderen en bovendien schadevergoeding te doen gelden.

8.3 Wij zijn volgens de wettelijke bepalingen onverminderd aansprakelijk voor op grond van opzettelijk of nalatig plichtsverzuim door ons veroorzaakte schade aan leven, lichaam en gezondheid.

8.4 Voor materiële of financiële schade zijn wij aansprakelijk, voor zover wij deze opzettelijk of nalatig hebben veroorzaakt.

8.5 Als wij een wezenlijke contractuele plicht of kardinale plicht, d.w.z. een plicht, diens naleving de correct uitvoering van het contract überhaupt eerst mogelijk maakt en op diens naleving u regelmatig mag vertrouwen, schenden, zijn wij aansprakelijk voor materiële en financiële schade ook bij lichte nalatigheid. Hetzelfde geldt, als u recht hebt op aanspraak op vervanging van de schade in plaats van de dienst.

8.6 Bij het schenden van een essentiële contractuele plicht of een kardinale plicht vanwege lichte nalatigheid is onze aansprakelijkheid beperkt tot contracttypische, te verwachten schade.

8.7 De bovengenoemde aansprakelijkheidsbeperkingen gelden ook dan, als ons een levering per toeval op een tijdstip niet mogelijk is, waardoor wij in gebreke zijn, of u overige aanspraken, in het bijzonder aquiliaanse aanspraak of een aanspraak op vervanging van vergeefse uitgaven in plaats van de dienst, geldend wil maken. Zij zijn niet van toepassing, voor zover wij een garantie hebben aanvaard of volgens de productaansprakelijkheidswet aansprakelijk zijn.

8.8 In alle andere gevallen is de garantie uitgesloten.

8.9 Voor zover wij aansprakelijk zijn, onze aansprakelijkheid beperkt of uitgesloten is, geldt dit in gelijke mate voor schade op basis van plichtverzuim van onze werknemers, tewerkgestelden, medewerkers, vertegenwoordigers en hulp bij de invulling.

9. Regeling van geschillen/klantenservice

De Europese Commissie stelt een platform beschikbaar voor het online regelen van geschillen (OS).
Dit platform vindt u onder http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Wij zijn niet verplicht en principieel niet bereid tot deelneming aan een procedure voor regeling van geschillen voor een bemiddelingsorgaan voor verbruikers. Bij vragen, reclamaties of klachten wordt u van maandag tot donderdag van 8 tot 18 uur en op vrijdag van 8 tot 17 uur door onze klantenservice geholpen onder het telefoonnummer + 49 (0)40 / 226 307 061 of het e-mailadres nl.info@casio-shop.eu.

10. Toepasselijk recht

Het toepasselijk recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing. Deze rechtskeuze geldt voor consumenten slechts in zoverre, dat zij hierdoor niet hun bescherming verliezen, die hun door dwingende bepalingen van het recht van hun land, waar zij wonen, wordt gewaarborgd. Het VN kooprecht is uitgesloten.

- Hatraco GmbH, stand: 13.06.2014 -

Top