HERROEPINGSRECHT | CASIO Online Shop

Herroepingsrecht voor consument/uitzondering

(1) Als u inkopen doet voor doeleinden, die overwegend noch aan uw commerciële activiteiten noch aan uw zelfstandige beroepsactiviteiten kunnen worden toegeschreven, en u derhalve als consument bij ons bestelt, hebt u een herroeppingsrecht volgens de volgende

MODELINSTRUCTIES VOOR HERROEPING

HERROEPINGSRECHT

U HEBT HET RECHT, BINNEN 14 DAGEN ZONDER VERMELDING VAN REDENEN DEZE OVEREENKOMST TE HERROEPEN.

DE HERROEPINGSTERMIJN BEDRAAGT 14 DAGEN VANAF DE DAG WAAROP U OF EEN DOOR U AANGEWEZEN DERDE, DIE NIET DE TRANSPORTEUR IS, DE GOEDEREN IN BEZIT GENOMEN HEBT.

OM UW HERROEPINGSRECHT UIT TE OEFENEN, MOET U ONS (CASIO EUROPE GMBH, CASIO ONLINE-SHOP, C/O HATRACO GMBH, PEUTESTRASSE 22a, D-20539 HAMBURG, TEL. +49 (0)40 226 307 061, FAX +49 (0)40 226 307 330, E-MAIL: NL.INFO@CASIO-SHOP.EU) D.M.V. EEN DUIDELIJKE VERKLARING (BIJV. EEN MET DE POST VERZONDEN BRIEF, FAX OF E-MAIL) OVER UW BESLUIT, DEZE OVEREENKOMST TE HERROEPEN, INFORMEREN. U KUNT HIERVOOR HET BIJGEVOEGDE VOORBEELD-HERROEPINGSFORMULIER GEBRUIKEN, DAT ECHTER NIET VERPLICHT IS

TER WAARBORGING VAN HET HERROEPINGSRECHT IS HET VOLDOENDE, DAT U DE MEDEDELING OVER DE UITOEFENING VAN HET HERROEPINGSRECHT VÓÓR AFLOOP VAN DE HERROEPINGSTERMIJN STUURT.

GEVOLGEN VAN DE HERROEPING

ALS U DEZE OVEREENKOMST HERROEPT, DIENEN WIJ U ALLE BETALINGEN, DIE WIJ VAN U HEBBEN ONTVANGEN, MET INBEGRIP VAN DE LEVERINGSKOSTEN (MET UITZONDERING VAN DE EXTRA KOSTEN, DIE ONTSTAAN DOORDAT U EEN ANDERE SOORT REKENING DAN DIE DOOR ONS AANGEBODEN, GOEDKOOPSTE STANDAARDLEVERING HEBT GEKOZEN), ONMIDDELLIJK EN TEN LAATSTE BINNEN 14 DAGEN VANAF DE DAG DAT DE MEDEDELING OVER UW HERROEPING VAN DEZE OVEREENKOMST DOOR ONS IS ONTVANGEN, TERUG TE BETALEN. VOOR DEZE TERUGBETALING GEBRUIKEN WIJ HETZELFDE BETAALMIDDEL, DAT U BIJ DE OORSPRONKELIJK TRANSACTIE HEBT GEBRUIKT, TENZIJ MET U UITDRUKKELIJK IETS ANDERS IS OVEREENGEKOMEN; IN GEEN ENKEL GEVAL WORDEN U WEGENS DEZE TERUGBETALING KOSTEN BEREKEND. WE KUNNEN DE TERUGBETALING WEIGEREN, TOT WE DE GOEDEREN HEBBEN TERUGGEKREGEN OF TOT U HET BEWIJS HEBT GELEVERD, DAT U DE GOEDEREN HEBT TERUGGESTUURD, EENDER WELKE DATUM EERDER VALT.

U DIENT DE GOEDEREN ONMIDDELLIJK EN IN ELK GEVAL TEN LAATSTE BINNEN 14 DAGEN VANAF DE DAG, WAAROP U ONS OP DE HOOGTE HEBT GEBRACHT VAN DE HERROEPING VAN DEZE OVEREENKOMST, AAN ONS TERUG TE STUREN OF TE OVERHANDIGEN. DE TERMIJN WORDT GEWAARBORGD ALS U DE GOEDEREN VÓÓR AFLOOP VAN DE PERIODE VAN 14 DAGEN STUURT. WIJ DRAGEN DE KOSTEN VOOR HET TERUGSTUREN VAN DE GOEDEREN.

U HOEFT VOOR EEN EVENTUEEL WAARDEVERLIES ALLEEN DE KOSTEN TE DRAGEN, ALS DIT WAARDEVERLIES TE WIJTEN IS AAN EEN TER CONTROLE VAN DE AARD, KENMERKEN EN HET FUNCTIONEREN VAN DE GOEDEREN NIET NOODZAKELIJK HANTEREN DOOR U.

VOORBEELD-HERROEPINGSFORMULIER

(Als u de overeenkomst wilt herroepen, vul dan dit formulier in en stuur het terug.)

Naar: CASIO Europe GmbH, CASIO Online-Shop, c/o Hatraco GmbH, Peutestraße 22a, D-20539 Hamburg, Tel. +49 (0)40 226 307 061, Fax +49 (0)40 226 307 330, E-mail: nl.info@casio-shop.eu

Hierbij herroep(en) ik/wij (*) de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst over de aankoop van de volgende goederen (*)/ de uitvoering van de volgende dienst (*)

  • Besteld op (*) / ontvangen op (*)
  • Naam van de consument(en)
  • Adres van de consument(en)
  • Handtekening van de consument(en) (alleen bij kennisgeving op papier)
  • Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

VERWIJZING NAAR HET NIET BESTAAN VAN HET HERROEPINGSRECHT

(2) Het herroepingsrecht bestaat niet bij overeenkomsten over verkoop op afstand voor de levering van geluids- of video-opnames of computersoftware in een verzegelde verpakking als de verzegeling na levering is verwijderd.

VERLENGING TERMIJN RECHT OP RETOUR

(3) Onverminderd het wettelijke herroepingsrecht volgens § 8 verlenen wij de consument voor artikelen die van 30 november 2021 tot 23 december 2021 besteld zijn, het volgende aanvullende herroepingsrecht: ook na afloop van de herroepingstermijn van 14 dagen (zie MODELINSTRUCTIES VOOR HERROEPING onder § 8.) kunt u de overeenkomst herroepen door de goederen uiterlijk 31 januari 2022 aan ons terug te sturen. De datum van verzending is bepalend voor de inachtneming van de termijn.